Všeobecné obchodné podmienky | Color Company

Všeobecné obchodné podmienky

COLOR Company, s.r.o.
platné od 22.8.2019

1. Úvodné ustanovenia

Predmetom týchto Všeobecných obchodných podmienok predaja tovaru spoločnosti COLOR Company, s.r.o. so sídlom Štúrova 1504, IČO: 36 307 262, 018 41 Dubnica nad Váhom, spoločnosť je zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 11404/R (ďalej len ,,VOP“) je úprava právnych vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúcich pri predaji tovarov, ktoré predávajúci predáva v rámci svojej obchodnej činnosti. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každého obchodného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim.

Definície pojmov pre účely týchto VOP:

 • a) Predávajúci: COLOR Company, s.r.o. so sídlom Štúrova 1504, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • b) Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba odoberajúca tovar od predávajúceho.
 • c) Obchodný vzťah: rámcová kúpna zmluva (ďalej len ,,RKZ“), kúpna zmluva (ďalej len ,,KZ“) a predávajúcim potvrdená objednávka kupujúceho. Predávajúcim potvrdená objednávka kupujúceho je považovaná za kúpnu zmluvu.

 

2. Objednávka

Na základe objednávky kupujúceho predávajúci zaeviduje objednávku kupujúceho, pričom o zaevidovaní objednávky predávajúci vyrozumie písomným oznámením kupujúceho. Po doručení bude objednávka spracovaná a dodávateľ zašle kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú adresu ( e-mail ) informačnú elektronickú správu o zaevidovaní objednávky, ktorým dodávateľ potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Na základe zaevidovanej objednávky kupujúceho následne predávajúci písomne potvrdí objednávku. Predávajúcim potvrdená objednávka je považovaná za kúpnu zmluvu. Obojstranným potvrdením návrhu kúpnej zmluvy sa považuje obchodný vzťah medzi zmluvnými partnermi za uzavretý.

KZ a RKZ možno meniť alebo dopĺňať iba formou písomných, vzostupne očíslovaných dodatkov, uzatvorených medzi zmluvnými stranami na základe dohody zmluvných strán. Ak kupujúci nesplní niektorý zo svojich záväzkov vyplývajúcich z KZ alebo RKZ má predávajúci právo trvať na jeho splnení, alebo môže odstúpiť od KZ alebo RKZ a predať tovar inému záujemcovi. V oboch prípadoch má však predávajúci nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla nesplnením záväzku zo strany kupujúceho.

Pokiaľ nie je v KZ alebo RKZ dohodnuté inak, je predávajúci povinný dodať výrobok v originálnom balení, ako bol dodaný výrobcom. Akékoľvek objednávky a ich zmeny sa predkladajú výlučne v písomnej forme. Písomnou formou sa pre tento účel rozumie tiež elektronická komunikácia ( e-mail, SMS správa a iné). Obsah rokovaní vedených ústne alebo prostredníctvom telefonického rozhovoru je pre zmluvné strany záväzný výlučne v prípade, ak bol tento potvrdený písomne a odsúhlasený oboma zmluvnými stranami. Kupujúci udeľuje súhlas s takouto formou komunikácie, pričom je povinný na základe výzvy predávajúceho tomuto oznámiť svoju emailovú adresu a telefonický kontakt.

 

3. Dodávky

Čas dodania tovaru, splnenia povinnosti dodávateľa a jeho prevzatia sa riadi ustanoveniami § 414 – 416 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. platným na území SR. Predávajúci si vyhradzuje právo v KZ, RKZ a v potvrdenej objednávke stanoviť orientačný termín dodávky tovaru, pričom je povinný dodržiavať podmienky dodania tovaru tak, ako je dohodnuté v KZ, RKZ alebo objednávke. V prípade, ak dôjde zo strany predávajúceho k nedodržaniu orientačného termínu a množstiev tovaru dohodnutých v zmluve alebo objednávke, je predávajúci povinný bezodkladne o vyššie uvedenom upovedomiť písomne kupujúceho a prijať účinné nápravné opatrenia a to tak, že v rozsahu, v ktorom si je predávajúci vedomý, že nie je schopný splniť svoje zmluvné záväzky, či už v plnom rozsahu, čiastočne alebo včas, informuje o akejkoľvek takejto okolnosti bezodkladne písomne kupujúceho s odôvodnením takéhoto prípadného omeškania a s uvedením nového orientačného termínu dodania, inak zodpovedá za škodu spôsobenú porušením povinností špecifikovaných v čl. 3.

Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s podmienkami dodania tovaru včítane uvedenia orientačného termínu dodania, ktorý nie je možné považovať za záväzný a s týmito súhlasí. Kupujúci sa zaväzuje výrobky objednávať s takým časovým predstihom, aby do realizácie dodávky, ktorá bude uskutočnená s prihliadnutím na minimalizáciu dopravných nákladov, nevyčerpal svoje zásoby.

Predávajúci si vyhradzuje právo stanoviť konkrétne dodacie podmienky s prihliadnutím k svojim expedičným a iným možnostiam. V prípade požiadavky kupujúceho na expresnú dodávku tovaru, budú náklady na prepravu ocenené individuálne dohodou zmluvných partnerov. Za splnenie dodávky tovaru sa považuje dodanie podľa dohodnutej dodacej doložky v zmysle INCOTERMS v aktuálne platnom znení (ďalej len „INCOTERMS“).

Kupujúci je povinný pri dodávke tovar skontrolovať, aby nezrovnalosti zrejmé na prvý pohľad a kompletnosť dodávky boli zistené hneď pri preberaní tovaru. Prípadný následný postup reklamácie je uvedený v bode 9). Predávajúci je oprávnený dodávať tovar aj v čiastkových dodávkach. Pri nedodržaní dodacej lehoty pre niektorú z čiastkových dodávok, táto skutočnosť nemá vplyv na platnosť celej KZ. Preprava (uzatvorenie prepravnej zmluvy), prípadné vybavenie licencií, povolení, formalít, poistenia tovaru pri preprave – povinnosti predávajúceho a kupujúceho sú stanovené dohodnutou dodacou doložkou v KZ podľa INCOTERMS.

4. Doklady

Predávajúci je povinný vybaviť tovar dokladmi včas v zmysle ustanovení § 417 – 419 Obchodného zákonníka, v rozsahu jeho povinností podľa použitej dohodnutej obchodnej doložky v KZ z INCOTERMS. Kupujúci môže s predávajúcim dohodnúť v KZ aj ďalšie doklady vzťahujúce sa k tovaru bližšie nešpecifikované (rozsah atestu, skúšobný protokol, osvedčenie o pôvode tovaru a podobne). Najneskôr pri uzavretí dohody o prvej dodávke je kupujúci - podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba ) povinný predložiť živnostenské oprávnenie, alebo výpis z obchodného registra.

 

5. Balenie

Predávajúci dodáva výrobky v balení: voľne ložené, vo vratných obaloch, v nevratných obaloch. Ak je tovar dodaný vo vratných obaloch, ktoré nie sú predmetom fakturácie, kupujúci zodpovedá za to, že zabezpečí vrátenie nepoškodených obalov na svoje náklady. V prípade, ak kupujúci vráti predávajúcemu poškodené obaly, resp. stratí obaly patriace predávajúcemu, zodpovedá za škodu, ktorá týmto spôsobom vznikla predávajúcemu a je povinný uhradiť predávajúcemu preukázateľne vzniknutú škodu na obaloch. Pod pojmom vratný obal, (uvedené aj na faktúre) sa rozumejú : Palety – U 6173, U 6170/ZM/A , Euro palety, kontajnery, sudy, atď.

 

6. Ceny

Ceny tovaru a služieb sú stanovené cenníkom Predávajúceho, platným v deň dodania tovaru alebo služieb. Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s cenníkom platným v čase podpisu dodacieho listu resp. v čase podpisu alebo uzatvorenia osobitnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovarov tj. cenníka. Zmenu cien nie je predávajúci povinný písomne oznamovať kupujúcemu.

Cena je v KZ uvedená spolu so špecifikáciou. Pokiaľ to nevyžaduje KZ v cenách nie sú započítané dane (DPH), colné, bankové a iné poplatky platené mimo územia SR. Cenové ponuky spracované pred definitívnym odsúhlasením kvality (ak sa dodáva napr. najprv vzorkové množstvo) sa považujú za orientačné. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny tovarov kedykoľvek najmä však v prípade, ak sa podstatne zmenia ceny komodít na svetovom trhu. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny tovaru v prípade už existujúcich zmluvných vzťahov pri zmene nákladov z dôvodov najmä zmeny ceny tovarov na svetovom trhu, zmeny kurzu, materiálových, energetických, prepravných a iných objektívne daných skutočností.

 

7. Fakturácia

Kupujúci zaplatí za tovar dohodnutú kúpnu cenu na základe faktúry predávajúceho a to podľa dohody uvedenej v KZ. Faktúra musí obsahovať obvyklé náležitosti faktúry: a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne predajcu, ktorý dodáva tovar, a jeho identifikačné číslo pre daň, b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska kupujúceho tovaru a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené, c) poradové číslo faktúry, d) dátum, keď bol tovar dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry, e) dátum vyhotovenia faktúry, f) množstvo a druh dodaného tovaru, g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene, h) sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, i) výšku dane spolu v €.

Faktúra pri dodaní tovaru do iného členského štátu musí obsahovať odkaz na články 193 až 196 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006 alebo informáciu, že osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je tovar dodaný.

 

8. Platobné podmienky

Prehľad možných spôsobov úhrad tovaru:

 • a) na základe faktúry prevodom/vkladom na účet predávajúceho
 • b) hotovostnou platbou pri osobnom odbere
 • c) hotovostnou platbou pri prevzatí tovaru splnomocneným zástupcom dopravcu
 • d) dobierkou
 • e) platbou vopred u vybraných zákazníkov

Platba je považovaná za uskutočnenú, keď zaplatená dlžná čiastka je pripísaná na účet predávajúceho v plnej výške na účet v jeho banke. Pri oneskorení kupujúceho s platením dlžnej čiastky, je predávajúci oprávnený, bez toho, aby posielal upomienku účtovať úrok z omeškania za obdobie od splatnosti dlžnej čiastky do jeho zaplatenia, vo výške 0,05% za každý deň omeškania platby. Ak je kupujúci v oneskorení s platením má predávajúci právo zdržať dosiaľ nesplnené dodávky zo všetkých KZ s kupujúcim, bez toho, že by to znamenalo porušenie zmluvy, alebo právo na odstúpenie od nej a predávajúci je oprávnený uskutočniť zápočet vzájomných pohľadávok a to aj tých, u ktorých nenastala dosiaľ ich splatnosť. Skontá je možné uplatniť len na základe vzájomnej písomnej dohody.

 

9. Reklamácie a vady

Predávajúci je povinný dodať tovar v kvalite, ktorá zodpovedá dohodnutej technickej špecifikácii. Kupujúci je povinný tovar prevziať, zistiť jeho stav a množstvo. Ak kvalita alebo množstvo nezodpovedá dohodnutým podmienkam, má tovar vady. Akékoľvek vady tovaru je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť písomnou formou bez zbytočného odkladu od zistenia vady, resp. od momentu kedy ich kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal zistiť, pri prehliadke, ktorú je povinný vykonať pri prevzatí tovaru.

Všetky nároky z vád, vrátane skrytých vád, zanikajú, pokiaľ nie sú kupujúcim písomne uplatnené v rámci záručnej doby. Záručná doba je 12 - 36 mesiacov, pokiaľ výrobca nepredpokladá záručnú dobu v dlhšom rozsahu. Predpokladom uplatnenia práv zo záruky je splnenie záručných podmienok stanovených výrobcom tovaru. Riadne reklamované vady tovaru je predávajúci povinný preskúmať a oznámiť kupujúcemu svoje stanovisko v lehote do 30 dní od prijatia reklamácie.

V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci zistené vady tovaru v primeranej lehote odstráni, najmä dodaním náhradného tovaru za chybný tovar alebo poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny, pričom predávajúci je oprávnený zvoliť spôsob odstránenia vád tovaru.

Vrátenie reklamovaného tovaru pred ukončením reklamačného konania je možné len so súhlasom predávajúceho. Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s reklamáciou, idú pri oprávnenej reklamácii na ťarchu predávajúceho, pri neoprávnenej reklamácii na ťarchu kupujúceho. Povinná strana nahradí tieto náklady oprávnenej strane na základe faktúry. Predávajúci zodpovedá za právne vady tovaru v rozsahu, ktorý ustanovuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru a neposkytuje záruku v zmysle týchto VOP, ak bol tovar poškodený nedodržaním doporučení ohľadom jeho prepravy, skladovania a kontroly, používaním v rozpore s technickou dokumentáciou a špecifikáciou, ak bol tovar nevhodne spracovaný alebo zamenený, alebo z akejkoľvek príčiny odlišnej od štandardného používania. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, na ktoré sa nevzťahuje záruka. Pri tovaroch, ktoré boli na základe dohody predané ako tovary označené: „druhá trieda“, „odpad“, „recyklát“ a podobne, nepripadajú kupujúcemu žiadne záručné práva za vady, ktoré majú svoju povahu v tomto kvalitatívnom zaradení.

 

10. Zodpovednosť za škodu

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za škodu, ktorú mu spôsobil porušením alebo zanedbaním svojich povinností podľa kúpnej zmluvy, týchto VOP alebo príslušných právnych predpisov. Zodpovednosti za škodu sa predávajúci zbaví, ak preukáže, že porušenie alebo zanedbanie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcim zodpovednosť.

Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za škodu, ktorú mu spôsobil porušením alebo zanedbaním svojich povinností podľa kúpnej zmluvy, týchto VOP alebo príslušných právnych predpisov. Zodpovednosti za škodu sa kupujúci zbaví, ak preukáže, že porušenie alebo zanedbanie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcim zodpovednosť. Nárok kupujúceho na náhradu škody je limitovaný maximálne sumou, ktorá sa rovná výške kúpnej ceny dodávky v rámci konkrétnej kúpnej zmluvy, v súvislosti s ktorou predmetná škoda vznikla. Uvedené sa nevzťahuje na prípady, ak škoda vznikla úmyselným konaním predávajúceho.

 

11. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

V prípade, že dôjde k udalostiam, ktoré nie je možné v dobe podpisu KZ predvídať a ktoré spôsobia nepredvídateľnú prekážku v plnení, je predávajúci aj kupujúci oprávnený posunúť lehotu plnenia o dobu, počas ktorej prekážka trvala (napr. živelné udalosti, štrajky a pod.). Okolnosti, ktoré vylučujú zodpovednosť predávajúcim neovplyvniteľné, napr. obchodné, menové, politické, colné, príp. iné opatrenia úradov a podobné udalosti vyššej moci, oprávňujú predávajúceho odstúpiť od zmluvy, bez nároku kupujúceho na náhradu škody.

 

12. Vlastnícke právo k tovaru

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím v mieste dodania určeného v KZ podľa použitej obchodnej doložky INCOTERMS, len v prípade, že je uhradená kúpna cena. Predávajúci zostáva výlučným vlastníkom tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny Kupujúcim.

 

13. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť COLOR Company, s.r.o. zaobchádza s údajmi zákazníkov zodpovedne. Ďalšie informácie k téme ochrany osobných údajov (bez ohľadu na kódexy správania) sú uvedené vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Kupujúci má nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom (§ 21 Zákona),
 • právo na opravu (§ 22 Zákona),
 • právo na vymazanie (§ 23 Zákona),
 • právo na obmedzenie spracúvania (§ 24 Zákona),
 • právo na prenosnosť údajov (§ 26 Zákona),
 • právo namietať spracúvanie (§ 27 Zákona),
 • právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 Zákona),
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona

Kupujúci má právo kedykoľvek podať z dôvodov vyplývajúcich z jeho osobitnej situácie námietku proti spracovaniu osobných údajov týkajúcich sa jeho osoby, ktoré sa realizuje na základe § 13 ods. 1 písm. e) alebo f) Zákona; platí to aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach. Ak je podaná námietku, dotknuté osobné údaje sa prestanú spracúvať, nie však v prípade, keď COLOR Company, s.r.o. môže preukázať naliehavé, právom garantované dôvody na spracovanie, ktoré sú nadradené záujmom, právam a slobodám zákazníka, alebo keď spracovanie slúži na uplatňovanie, výkon alebo hájenie právnych nárokov. Pri spracúvaní osobných údajov na prevádzkovanie priamej reklamy má zákazník právo kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov na účely takejto reklamy; platí to aj pre profilovanie, keď je spojené s takouto priamou reklamou.

Osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania alebo pokiaľ to predpokladajú zákony alebo platné predpisy, napr. obchodné a daňové archivačné povinnosti alebo pokiaľ je to povolené napr. na účely zaistenia dôkazného materiálu. Po zániku účelu spracúvania alebo po uplynutí zákonom predpísanej lehoty sa osobné údaje štandardne zmažú v súlade s právnymi predpismi alebo sa obmedzí ich spracúvanie, napr. zablokovanie e-mailovej adresy na reklamné účely alebo sa obmedzí spracúvanie v rámci zákonných obchodných a daňových archivačných povinností. Spracovanie osobných údajov na splnenie zákonnej povinnosti, napr. splnenie zákonných archivačných lehôt vyplýva z § 13 ods. 1 písm. c) Zákona a zaistenie dôkazného materiálu vyplýva z § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.

Prevádzkovateľom je: COLOR Company, s.r.o., Štúrova 1504, 018 41 Dubnica nad Váhom. IČO: 36307262, DIČ: 2020115020, IČ DPH: SK2020115020, telefónne číslo: +421 907 630 7847, e-mailová adresa: kirinovic@colorcompany.sk, kontaktná osoba: Ing. Ivana Kirinovič

 

14. Záverečné ustanovenia

S vylúčením uplatnenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, práva a povinnosti zmluvných strán sa ako i ďalšie vzťahy vyplývajúce z uzavretia kúpnej zmluvy alebo VOP viažucim sa k nej, ktoré nie sú v nej osobitne dojednané, sa riadia Zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v účinnom znení a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli riešiť prípadné spory vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode je vo veci sú oprávnené jednať a rozhodovať všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z KZ alebo súvisiacich s KZ, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik KZ, príslušné všeobecné súdy.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP meniť a dopĺňať, pričom každá zmena musí byť uskutočnená písomnou formou. Platné a účinné VOP sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.colorcompany.sk. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 22.8.2019 na dobu neurčitú.


BudujemeVlastné značky

Color Company, s.r.o.

Štúrova 1504 (areál ZVS)
018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36 307 262
DIČ DPH: SK2020115020

Číslo účtu: 845 37 293/7500
IBAN: SK 70 7500 0000 0000 8453 7293
SWIFT: CEKOSKBX

Zapísaná v obchodnom registri Trenčín, vložka číslo: 11404/R.

Kontakt

Vedenie spoločnosti
hestera@colorcompany.sk
kirinovic@colorcompany.sk

Zásobovanie
urbanova@colorcompany.sk

Obchodný zástupca pre východné Slovensko
kania@colorcompany.sk

Obchodný zástupca pre západné Slovensko
zavodny@colorcompany.sk

Ekonomické a fakturačné oddelenie
color@colorcompany.sk